jazzy

38 tekstów – auto­rem jest jazzy.

Wszys­tko, o co się modlę i cze­go pragnę naj­goręcej na świecie... ucieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2013, 19:35

Nie opłaca się być moralistą.

in­spi­rated by: A. Camus


Nie opłaca się być moralistą.
Cóż znaczy sza­cunek we współczes­nym świecie?
Nie jest nic wart, jak miłość bliźniego.

Nie opłaca się być moralistą.
Czyż życiem człowieka nie rządzi pieniądz?
Prze­cież te­raz wszystko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 czerwca 2013, 21:15

Sa­mobójstwo. Ucie­czka od prob­lemów czy ra­tunek przed tra­gicznym życiem? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2013, 21:58

Naj­ważniej­sza rzecz w życiu ko­biety: ma­kijaż. Poz­wa­la za­kamuf­lo­wać ak­tual­ny stan ducha. Po pros­tu przyw­dziewasz maskę i nie po­kazu­jesz, co się tak nap­rawdę dzieje. Cza­sem tyl­ko ma­kijaż chro­ni dziew­czy­ny przed roz­paczą - boją się, że się rozmażą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2013, 02:03

Spóźniona miłość

błękit nieba za ok­nem jaśnieje
a Ona przy To­bie promienieje.
myślisz o tym, co możesz Jej dać,
lecz Ona nie chce brać.
wys­tar­czą Twe słowa, tak proste,
uważaj, by nie były przez dosłow­ność ostre!
nie chcesz Jej zranić, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 lutego 2013, 02:35

Is­tnieją jed­nak ludzie, z który­mi na­wet mil­czeć można, i nie czu­je się skrępowania 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2011, 23:46

Jeśli coś się sy­pie, to tyl­ko po to, by po­tem to od­bu­dować moc­niej­sze, silniejsze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 września 2011, 12:26

Niena­wiść w człowieku umiera w niez­nacznym stop­niu każde­go ran­ka. Ale wie­czo­rem od­radza się z podwójną siłą tyl­ko po to, by znów ran­kiem umrzeć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 września 2011, 15:28

Każdy ma swój włas­ny, oso­bis­ty fe­tysz ;). 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2011, 18:13

dlacze­go tak wiele sy­tuac­ji, miej­sc, słów, gestów, wy­wołuje wspom­nienia? a na jed­no miej­sce przy­pada kil­ka wspom­nień, które się an siebie nakładają.. this is li­fe :D. 

myśl • 16 marca 2011, 21:55

jazzy

nie widać różnicy między przeszłością a przyszłością.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jazzy

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność